Obchodné podmienky

Dodacie podmienky a spôsob doručenia

1. Doručenie prostredníctvom DPD ( do 2-5 pracovných dní od expedovania zásielky )

Vyššie uvedené termíny doručenia platí pre tovar , ktorý je skladom. 
 
 
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.thebalm.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ( prevádzkovateľa ) a kupujúceho ( zákazníka ) . Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje , že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim . Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami , ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho .

Predávajúci

Mangoinvest , s.r.o.

Rooseveltova 9 , 60200 Brno

IČO : 02042100 DIČ : CZ02042100 , sme platcami DPH
 

Korešpondenčná adresa

Pod Harfou 933 / 62 , 19000 Praha 9

e - mail : info@mangoinvest.cz


Kupujúci
Každá fyzická alebo právnická osoba , ktoré predávajúci dodáva tovar na základe jej objednávky ( buď prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na internetovom obchode www.thebalm.sk alebo iným spôsobom ) .


Objednávanie tovaru
Objednávka je jednostranný záväzný úkon kupujúceho a znamená bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho . Pre urýchlenie spracovania objednávky je nutné na všetkých objednávkach uviesť tieto údaje : meno a priezvisko kupujúceho spolu s presnou a úplnou dodacou adresou a kontaktným telefónom , prípadne aj e - mailom . Ak sú údaje príjemcu objednávky odlišné od údajov kupujúceho , je potrebné toto na objednávke vyznačiť . Ak nie je možné kupujúcemu dodať objednaný tovar , je ten o tomto okamžite informovaný a môže sa sám rozhodnúť akceptovať zmenu dodávky alebo objednávku zrušiť . Odporúčame zákazníkom skontrolovať jednotlivé položky objednávky pred jej odoslaním . Predíde sa tým prípadným následným nedorozumeniam .
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku zaplatenia kúpnej ceny .


Cena tovaru , platnosť cien
Predávajúci nie je platcom DPH . Všetky ceny sú zmluvné a sú zadané na základe ponuky predávajúceho . Kupujúci akceptuje ponúkanú cenu podaním záväznej objednávky . Predajná cena uvedená na objednávke je vzhľadom ku kupujúcemu vždy dodržaná . Ak to nie je možné , je kupujúci o tomto okamžite informovaný a môže sa sám rozhodnúť akceptovať zmenu ceny alebo objednávku zrušiť . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien aj v priebehu dňa bez predchádzajúceho upozornenia . Ceny v internetovom obchode sú vždy platné a aktuálne .


Záruka
Vzhľadom k charakteru tovaru a určenie jeho použitia garantuje predávajúci kvalitu tovaru u tohto druhu obvyklú . Všetky reklamácie musí byť uplatnené bezodkladne , a to e - mailom , faxom či písomnou formou na adresu predávajúceho .
Po dodaní predávajúci neručí za škody spôsobené nevhodným skladovaním či neodborným používaním produktov , rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou s tovarom zo strany kupujúceho . Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka .

Reklamačný poriadok
Reklamácie rieši prevádzkovateľ eshopu . Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v ČR .
1. Reklamáciu je možné uplatniť iba v prípade vrátenia v pôvodnom obale . K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty , ktoré kupujúci s tovarom obdržal .
2. V prípade , že dodávka vykazuje zjavné vady prepravného obalu (pretrhnutie , rozbitie , apod ) je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie . Kupujúci má právo vykonať reklamáciu do 30 dní od preukázateľného obdržania zásielky .
3. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený po vzájomnej dohode a po zaslaní reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho .

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( vrátenie tovaru )

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru sa vzťahuje len na súkromné ​​osoby ( bez IČO ) a to v súlade so zákonom č 367 / 2000 .
1. Pred vrátením dodaného tovaru musí kupujúci najprv kontaktovať predávajúceho na e - mailovej adrese info@thebalm.cz a uviesť , že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky , dátumu nákupu a jeho čísla účtu pre vrátenie peňazí .
2. Tovar, ktorý bude zaslaný späť na adresu predávajúceho , musí byť kompletný ( celé balenie ) av stave , v akom bolo prevzaté pri dodaní . Musí obsahovať doklad o kúpe .
3. Po obdržaní a kontrole vráteného tovaru budú kupujúcemu po odpočítaní nákladov spojených so zaslaním tovaru ( poštovné , balné ) vrátené peniaze prevodom na jeho účet .
4. V prípade , že bude vrátený tovar zaslaný na dobierku , nebude prijatý .
5. Kupujúci má právo zrušiť objednávku konkrétneho nedodaného výrobku bez akýchkoľvek storno poplatkov , pokiaľ tovar nie je pripravený k dodaniu najneskôr do 30 dní od objednania . Táto žiadosť musí mať písomnú formu a musí byť zaslaná elektronickou formou na adresu info@premiovakosmetika.cz . Toto ustanovenie o zrušení objednávky sa nevzťahuje na prípady , kedy bol tovar kvôli kupujúcemu špeciálne objednávaný s tým , že kupujúci bol na túto skutočnosť vopred upozornený a súhlasil s prípadným neskorším dodaním . V prípade platby vopred je kupujúcemu do 5 pracovných dní od obdržania žiadosti vrátená čiastka za nedodaný tovar na bankový účet , z ktorého bola objednávka platená , alebo na iný účet , ktorý si kupujúci zvolí . Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodov náhlej zmeny nákupných cien , z technických dôvodov alebo iných nepredvídateľných okolností . O dôvodoch zrušenia a možných riešeniach bude kupujúci bezodkladne vyrozumený formou e - mailu alebo telefonicky .

 

Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje podľa zákona číslo 101/2000 Zb . o ochrane osobných údajov , že osobné údaje kupujúceho zabezpečí pred zneužitím a neposkytne ich v akejkoľvek podobe tretej osobe.
Dáta budú použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim , výhradne za účelom realizácie dodávky objednaného tovaru a tiež pre prevedenie nevyhnutných účtovných operácií , ako je vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikácia platby uskutočnenej bankovým prevodom . Ďalej môžu byť dáta použité pre zasielanie noviniek alebo obchodných oznámení predávajúceho , ak s tým kupujúci vysloví svoj ​​súhlas .
Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje , nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky , poprípade údaje , ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Záverečné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky sú platné odo dňa vyhlásenia a rušia všetky predtým zverejnené Obchodné podmienky . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia .
Top